شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

احمد دادجویی : سر دلبران

کلمات کلیدی :

 

یکی از عرفا از یکی از اغنیا پرسید: دنیا را دوست داری؟ گفت: بسیار. عارف پرسید: برای بدست آوردن آن کوشش می کنی؟ گفت: بله. عارف گفت: در اثر کوشش آن چه می خواهی بدست آوری؟ گفت: متاسفانه تاکنون به دست نیاورده ام. عارف گفت: این دنیایی که تاکنون با همه ی کوشش هایت آن را به دست نیاورده ای، چطور آخرتی که هرگز طلب نکرده و در راه وصول به آن نکوشیده ای به دست خواهی آورد؟