شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

داستان نگرش

کلمات کلیدی :

 

دنیس ویتلی معتقد است، آنچه کسی را برنده می کند، توانایی ذاتی، استعداد و یا ضریب هوشی او نیست. ابزار برنده، نگرش شماست نه استعدادتان؛ نگرش معیار کامیابی است. اما داستان امروز. پسر بچه ای به همراه دوستانش قرار بود برای بازی در نمایشنامه ای تست دهد .مادر او بسیار نگران بود که چه اتفاقی می افتد .روز برگزاری تست مادر به دنبال بچه اش رفت .پسر با خوشحالی به طرف مادر دوید و گفت :من انتخاب شدم تا در جمع تشویق کنندگان باشم و دوستانم را تشویق کنم !جان ماکسول می گوید : به گمان من انسان برای موفقیت در زندگانی باید بتواند در چهار زمینه استاد شود : مناسبات، تدارکات، نگرش و رهبری.