شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

صدقه

کلمات کلیدی :

 

پدربزرگ بازنشسته و خسته سکه ای از جیب لباس کهنه اش بیرون آورد تا  صدقه بدهد. ناگهان چشمش به نوشته روی صندوق افتاد، منصرف شد! روی صندوق صدقات نوشته شده بود :صدقه عمر را زیاد می کند.