شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

شاپور ساسانی و آهنگر

کلمات کلیدی :

تاریخ ایران زمین

آهنگری شمشیر بسیار زیبایی تقدیم شاپور پادشاه ساسانی نمود. شاپور از او پرسید: چه مدت برای ساختن این شمشیر زمان گذاشته ایی؟ آهنگر پاسخ داد: یک سال تمام. پادشاه باز پرسید: اگر شمشیری ساده برای سربازان بسازی چقدر زمان می برد؟ و او گفت سه تا چهار روز. شاپور گفت: آیا این شمشیر قدرتی بیشتر از آن صد شمشیر دیگری که می توانستی بسازی دارد؟ آهنگر گفت: خیر، این شمشیر زیباست و شایسته کمر شهریار!


پادشاه گفت: سپاسگذارم از این پیشکش اما پادشاه اهل فرمان دادن است نه جنگیدن، من از شما شمشیر برای سپاهیان ایران می خواهم نه برای خودم، به یاد داشته باش سرباز بی شمشیر نه تنها نگهبان کیان بلکه حتی نگهبان جان خویش نیست. ارد بزرگ می فرماید: فرمانروای شایسته اسیر کاخ ها نمی شود نگاه او بر مرزهای کشور است. شاپور با نگاهی پدرانه به آهنگر گفت: اگر به تو پاداش دهم هر روز صنعتگران و هنرمندان به جای توجه به نیازهای واقعی کشور، برای من زینت آلات می سازند و این سرآغاز سقوط ایران است. پدرم به من آموخت زندگی ساده داشته باشم تا فرمانرواییم پایدارتر باشد. پس برای سربازان شمشیر بساز که نبردهای بزرگ در راه است.