شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

ویل دورانت : پژوهشی در سرگذشت و سرنوشت بشر

کلمات کلیدی :

  

 

برای بنای خوی کودک شاید بهتر آن باشد که مدح را جایگزین قدح سازیم. سرزنش و خرده‌گیری، روح را فلج می‌کند و کار ناتمام را تا ابد منفور می‌سازد. مدح به سلول‌ها نیرو می‌دهد، اعضا را تقویت می‌کند و دشوارترین کارها را به حادثه‌جویی و پیروزی بدل می‌سازد. با اهرم خودخواهی می‌توان جهان را بلند کرد. به‌جای آنکه کارِ خوبْ انجام‌نیافته را مذمت کنیم و آن‌را از سرزنش و ملامت پر سازیم، بهتر است به کارهای خوبِ انجام‌یافته بنگریم و آن‌را چنان بستاییم که خاطره‌ی شیرین‌اش در ذهن کودک بماند و مایه‌ی تشویق کارهای دیگر شود.


 در زمان های کهن در هر خانواده بزرگ و یا هر طایفه قصه گویی وجود داشت. این عده، آشنایی کاملی با داستان و افسانه ها داشتند و به گیراترین شکل، آن ها را روایت می کردند. افسانه های حماسی یکی از ابزارهای کارآمد برای صیانت قوم و همین طور آمادگی رزمی بوده است. آنها را نقالان مرد روایت می کردند. در حقیقت هدف آن ها آموزش و آمادگی روانی مردان جوان بود. کم کم با دگرگونی در ساختارهای اجتماعی و ورود به جامعه صنعتی، قصه گوهای حرفه ای ناپدید شدند، اما همچنان مادر بزرگ ها این نقش را حفظ کردند.