شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

ارد بزرگ : دوست

کلمات کلیدی :

 

هیچگاه هماورد و دشمن خویش را کوچک مپندار چون او بهترین دوست توست؛ اوست که به تو انگیزه پیشرفت می‌دهد.  ارزش نگاه دوست را هنگامی پی می‌بری که در بند دشمن و بدسگالان باشی. اگر می‌خواهی دوستی ات پا برجا بماند هیچ گاه با دوستت شریک مشو. دوستی که نومید نامه می‌خواند، همیشه سوار تو و پیش دار دور خیزهای بلندت خواهد شد!