شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

امثال الحکم دهخدا : شیطان فریبی

کلمات کلیدی :

 

مردی از گرسنگی .مشرف به مرگ گردید. شیطان برای او غذایی آورد به شرط آنکه ایمان خود را واگذارد. مرد پس از سیری از داده ایمان ابا کرد .شیطان گفت: با هم قراری داشتیم. مرد گفت: در هنگام گرسنگی چیزی نداشتم که به تو واگذارم چون آدم گرسنه ایمان ندارد، حال که سیرم با تو قراری ندارم.