شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

صادق ابن محمد عنقا : آواز خدایان

کلمات کلیدی :

 

 علیک بقلبک!

خداوند برجانها احاطه دارد و وجود به کلماتش گویاست. جاده ی حیات راههای ساده ولی گیج کننده ای دارد. فقط انسان واقعی است که شخصیت حیاتی خود را از انگیزه های موهوم بشری دورتر نگاه می دارد. نیکان برگزیده بدون فرا گرفتن رسوم و آداب اقوام قادر به دریافت حقیقت حیاتند. آواز خدایان بر بالای قبر ها طنین می افکند. مردگان نفرت های برخاسته از جسد مرگ را حیات می پندارند. آنکه آواز خدایان را می شنود راه زندگی را می یابد. ترانه فرشتگان لطافت را در جانها می افزاید و خستگان به شنیدن آن نغمات آرام می گیرند.


آنانکه ناداری خود را می دانند ثروت خواهند یافت و آنانکه می دانند گم کرده ای دارند جستجو کرده و می یابند. دندانهای شکسته و مزاجهای علیل از طعام بهره نمی برند و هوسها لطافت را در نمی یابند. ریشه هایی که در زمین خشک و سنگلاخ فرو می روند غذایی نخواهند یافت. قاصدان وقت نامه عمر را به سرعت و با عشق و بی تاخیر به مقصد می رسانند. اما آدمی بر تخت روان خاک به غفلت تکیه زده و گمان می دارد که در آن تا به ابد ساکن خواهد ماند. دانا می داند که نمی داند و نادان نمی داند. درندگان چون پیر و کامل می شوند از قوت رغبت دل به درندگی و ناتوانی و نافرمانی جوارح، در عذابند. در وجود دانایان تزلزل نیست.

انسان تنها زندگی میکند و در طول راه حیات با همه بیگانه است حتی با دقایق عمر خویش. غافلان دانش را بیرون از واقعیت خویش جستجو می کنند و قرن ها از حقیقت خود عقب تر گام بر می دارند. آسمانها برگزیدگان را دعوت می کنند. لاله های صحرایی و نیلوفرهای آبی، آبهای صاف و شفاف جاری، نغمه های پرندگان، جلال فرورفتن و بر آمدن خورشید و ماه در افق دریا، جلوه شکوفه های بهاری، تلئو لوء قطرات شبنم بر رخسار چمن ها و هزاران تجلی دیگر، آهنگهای صامت خدایانند که در پرده های طبیعت مخفی شده اند.

ایکاش دوباره غرور دلها در هم می شکست و راستی جهان را در می گرفت و جان ها چون آیینه جلا می یافت. تا سحرگاه فرشتگان مقدس بر آسمان وجود سرودهای خدایان را زمزمه می کردند و حیات انسان را نیرو می بخشیدند. باز شناختگان گفته اند آخرین آواز خدایان که بزبان فرشتگان می گذشت این بود: به پیروی از عصیان و تباهی راه آمرزش را مسدود مکنید، به خدایان اعتماد داشته باشید و منتظر بمانید تا نهرهای رحمت در زمین دلها جاری شده و مرگ از قوت فشار خود بکاهد و دوباره شجره حیات شکوفان گردد و فرشتگان آواز خدایان را در آسمان حیات زمزمه کنند.