شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

تفاهم تفاوتها

کلمات کلیدی :

 

نوشته بود، یکی را مثل تو آفریدم تا در کنار هم احساس آرامش کنید. همه تلاش می کردند که به هم برسند، مثل پروانه ها. ماده ها با شاخک هایشان مرس می زنند که من، مجردم. چون عمر بعضی از آنها تنها یک روز است. مجردها تا به هم نرسیده اند، خوش هستند. دوست دارند سریع متاهل شوند. فکر می کنند عمرشان خیلی طولانی است. همه چیز را می خواهند بعدا درست کنند.


سرشو انداخته بود پایین حرف نمی زد، اومده دادگاه زنشو طلاق بده. تازه توقع دارن از منِ رئیسِ دادگاه بگم و بخندم. از بالای عینکم نگاهش می کردم. همسرش وارد اتاق شد. خیلی خوش تیپ بود و فوق العاده به هم میومدن، خانومه یه آلبوم از کیفش در آورد و به شوهرش نشون داد! و این طور ادامه داد: این عکسا رو آوردم ببینی چه روزای خوشی با هم داشتیم، این یکی رو ببین ... چقد قشنگه ... یادته رفته بودیم اینجا ... اینو ببین ... کادو برام خریدی ، ازم عکس گرفتی ...

اشکاش امونش نمی داد، حرف می زد و گریه می کرد. مشخص بود شوهرشو خیلی دوست داره. نمی خواست بذاره این همه خاطره ی زیبا از بین بره. اینو فهمیده بود زندگی بالا و پایین داره. آلبوم ورق می خورد و اشکای اون دو تا رو در می آورد. به خدا من دوسِت دارم، نمی دونم دیگه چطوری بگم، خانومه گفت! اشاره می کرد به عکسا. یه جوری می خواست متقاعدش کنه.

سکوت کرده بودم. حرف نمی زدم. فوق العاده تحت تاثیر قرار گرفتم، اشک در چشای من هم جمع شده بود. اون با دست اشکای شوهرشو پاک می کرد و دائم دست می کشید به سر و صورتش. اصلا به من توجه نداشتند. از خاطراتش تعریف می کرد. مونده بودم یه آدم چطوری می تونه خاطرات بَدو از بین ببره و فقط با خاطرات خوش زندگی کنه. مرغ عشق حرف می زد، گریه می کرد و خاطرات جفتش را به یادش می آورد، نه تفاوت هایش را.

مسلم بود بین اونها مطالب دیگه ای هم گذشته که به اینجا ختم شده. اما نمی خواستن این رشته ی مو با چند تا کار زشتشون پاره بشه. شوهره دست همسرشو گرفت و از من اجازه ی خروج خواست. منصرف شدند و مثل دو پروانه رفتند. با خوشحالی امضاء کردم ماسح و پرونده را بستم. یک جو ایمان و گذشت، مایه اش بود که اینجا پیدایش کردند. یکیشون یاد گرفته بود تمام زشتی، حسادت، انزجار و نفرت رو هر شب از تو قلبش دور بریزه. شاید حقیقت گذشت در زندگی رو خوب درک می کرد.

با احترام تقدیم به روح پاک مادرم، پدرم

ارواح طیبه شهداء، صلحاء و همه ی عزیزانی که لطفشان همیشه شامل حال من بوده و هست.