شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

اریسون سووت ماردن : ریسمانی بنام عادت

کلمات کلیدی :

 

در حقیقت هر عادتی در ابتدا مانند یک نخ نازک است. اما هر بار که یک عمل را تکرار می کنیم این نخ را ضخیم تر و با تکرار عمل نهایتا این نخ تبدیل به طناب بلندی می شود که برای همیشه به دور فکر و عمل ما می پیچد. پول و ثروت مانند زنبور است، اگر روش نگهداری آن را بلد باشید، عسل می دهد وگرنه نیش می زند و پرواز می کند. کسانی که نمی توانند از درآمد کم خود پس انداز کنند، با درآمد زیاد هم قادر به پس انداز نخواهند بود.


برای اجرای عدالت اگر فحش و صدمه خوردید، بخاطر خدا نرنجید، بخندید و شاد باشید. اشخاص بی اراده مانند کاغذی هستند که در روی شط عظیمی قرار می گیرند و کوچکترین اراده ای از خود ندارند ولی مردان مصمم، بسان شناوران ماهری هستند که در پرتو اراده و فعالیت بدنی به هر سو بخواهند آب را می شکافند و می روند. جایی خواندم ناپلئون میگفت: باید کلمه ی  "نمی شود" از قاموس و لغات زندگی محو گردد و از شنیدن واژه هایی مانند نمی شود، نمی توانم، نمی دانم، بسیار دلتنگ می شد، او می گفت: بخواه، می شود. به همین سادگی.