شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

مارگوت بیکل : دل و جرات روز

کلمات کلیدی :

 
 فرشته ها تنها پرواز می کنند

آیا می دانی شاعران چگونه می نویسند؟ هیچوقت یکی از آنها را دیده ای؟ شاعران تنها می نویسند. و آیا می دانی نقاشها چگونه نقاشی می کنند؟ هیچوقت یکی از آنها را دیده ای؟ نقاشها تنها نقاشی می کنند. و آیا میدانی فرشتگان چگونه پرواز می کنند؟هیچوقت یکی از آنها را دیده ای؟ فرشتگان تنها پرواز می کنند. و آیا می دانی من چگونه خود را احساس می کنم؟ هیچوقت به آن فکر کردی؟ تو و من باهم. فرشتگان تنها پرواز میکنند. هرگز بیشتر از این تنها نباشیم.


و آیا می دانی آدمهای رویایی چگونه میخوابند؟ هیچوقت یکی از آنها را دیده ای؟ آدمهای رویایی تنها می خوابند. آیا می دانی چگونه پری ها جادو می کنند؟ هیچوفت یکی از آنها را دیده ای؟ پریها تنها جادو می کنند. میدانم دقیقاً حال تو اینگونه است. چه بلایی سر من آوردی؟ تو و من باهم. فرشتگان تنها پرواز می کنند. هرگز بیشتر از این تنها نباشیم. بعد از خواب بیدار شدم و از خود پرسیدم تو هم اینگونه تنها هستی. و آیا باید واقعاً اینگونه باشد. فرشتگان تنها پرواز می کنند. هرگز بیشتر از این تنها نباشیم.

گاه آنچه که ما را به حقیقت می‌رساند خود از آن عاری است!

زیرا تنها حقیقت است که رهایی می‌بخشد.

حقیقت داستان و افسانه