شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

دیروز که گذشته است دگر یاد نکن!

کلمات کلیدی :

 

گفت: فرزندم؛ به گذشته باج ندهید! بگذارید موج تهدید آمیز خاطرات گذشته مانند آبی مانده و کثیف، یکبار برای همیشه پی کار خود برود. به جای مدفون ساختن خاطرات تلخ در عمق وجودتان سعی کنید خاطرات را با همه ی احساسات تلخی که به خود گره زده اید از وجودتان بیرون بکشید و با آن رو به رو شوید و بعد همه ی آنها را به باد بسپارید و خود را از آنها آزاد سازید. آدم، همان تمدن است. تو تصویر خدا و تجلی او هستی. آدم همان ملکوت، یا عالم ماده است. ملکوت همان ذهن هشیار شما است. آدم همان چیزی است که رفتار مناسب را در جامعه تحمیل می‌کند. هشیار باشید. اعتدال داشته باشید! اعتدال!


پیام او مرا به این نتیجه رساند که غم و اندوه، هیجاناتی است که با خاطرات سرکوب شده در ذهن پیوند دارند و هنر ساقی این است که با قطع رابطه ذهن با خود واقعی، کارآیی و توان غم و اندوه را از آن می گیرد و چون افسانه ای آن را از بنیان نابود می سازد چرا که اگر دست از باج دادن به تلخی های گذشته بر نداریم و روش کهنه تحمل کردن را پیشه خود کنیم، در حقیقت دیر یا زود باید منتظر عوارضی تلخ در ساختار سلامتی جسم و ذهن و روان خود در داستان زندگی باشیم.