شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

معنی مادر

کلمات کلیدی :

 

وقتی خیس از باران به خانه رسیدم برادرم با کنایه گفت: چرا چتر با خودت نبردی؟ خواهرم گفت: چرا تا بند آمدن باران صبر نکردی؟ پدرم گفت: تنها وقتی سرما خوردی میفهمی! اما مادرم در حالی که با چادرش موهای مرا خشک میکرد گفت: بد موقعی بود باران، پسرم خیس شد.


حرف پ در پدر از پاییدن است. پدر یعنی پاینده کسی که می پاید. کسی که مراقب خانواده اش است. پدر در اصل پایدر یا پادر بوده است. جالب است که تلفظ فادر Father در انگلیسی بیشتر به پادَر شبیه است تا تلفظ پدر! کلمه مرد از مُردن است. زیرا زایندگی ندارد. زن از زادن است و زِندگی نیز از زن است. مادر یعنی پدید آورنده ی ما.

دُختر از ریشه ی دوغ است که در میان مردمان آریایی به معنی شیر بوده و ریشه  واژه دختر دوغ دَر بوده به معنی شیردوش زیرا درجامعه ی کهن ایران باستان کار اصلی او شیر دوشیدن بود، به  Daughter  در انگلیسی توجه کنید،  gh در انگلیسی کهن تلفظی مانند تلفظ آلمانی داشته و خ تلفظ می شده، هم چنین در اوستا این واژه به صورت دوغْــذَر  Doogh-thar  و در پهلوی دوخت تلفظ می گردید. دوغ در در اثر فرسایش کلمه به دختر تبدیل شده است.

خواهر از ریشه خواه است یعنی آنکه خواهان خانواده و آسایش آن است. خواه + ــَر  یا ــار  در اوستا خواهر به صورت خْـوَنــگْـهَر آمده است. بَرادر نیز در اصل بَرا + در است. یعنی کسی که برای ما کار انجام میدهد. یعنی کار انجام دهنده برای ما  و  آسایش ما. اما پسر، پوسْتْ دَر، کار کندن پوست جانوران بر عهده پسران بوده است و با گذشت زمان و به تدریج پوست در،  به پسر تبدیل شده است. در پارسی باستان Puthra   پوثرَ  و در پهلوی  پوسَـر و پوهر و در هند باستان پسورَ است.