شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

دکتر علی شریعتی : هنوز برای مردن زود است

کلمات کلیدی :

 

روزی از روزها، شبی از شب ها، خواهم افتاد و خواهم مرد، اما می خواهم هر چه بیشتر بروم. تا هرچه دورتر بیفتم، تا هرچه دیرتر بیفتم، هرچه دیرتر و دورتر بمیرم. نمی خواهم حتی یک گام یا یک لحظه، پیش از آن که می توانسته ام بروم و بمانم، افتاده باشم و جان داده باشم، همین!


در حقیقت رفتار ما چگونگی زندگی را نشان می دهد. زندگی برای آنان که می خواهند زندگی کنند زیباست. زندگی برای آنان که می خواهند آن را تجزیه و تحلیل کنند دشوار است. زندگی برای کسانی که از آن انتقاد می کنند بدترین است.