شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

کامیون حمل زباله

کلمات کلیدی :

 

 

روزی با یک تاکسی به فرودگاه می رفتم. داشتیم در خط و مسیر صحیح رانندگی می کردیم که ناگهان یک ماشین درست در جلوی ما از جای پارک بیرون پرید. راننده تاکسی ام محکم ترمز گرفت. ماشین سر خورد، و دقیقا به فاصله چند سانتیمتر از ماشین دیگر متوقف شد! راننده ماشین دیگر سرش را ناگهان برگرداند و شروع کرد به ما فریاد زدن. راننده تاکسی ام فقط لبخند زد و برای آن شخص دست تکان داد. منظورم این است که او واقعا دوستانه برخورد کرد. پرسیدم: چرا شما این رفتار را کردید؟


آن شخص نزدیک بود ماشین تان را از بین ببرد و ما رابه بیمارستان بفرستد! در آن هنگام بود که راننده تاکسی ام درسی به من داد که اینک به آن می گویم: قانون کامیون حمل زباله. او توضیح داد که بسیاری از افراد مانند کامیون های حمل زباله هستند. آنها سرشار از آشغال، ناکامی، خشم، و ناامیدی در اطراف می گردند. وقتی آشغال در اعماق وجودشان  تلنبار می شود، به جایی احتیاج دارند تا آن را تخلیه کنند و گاهی اوقات آن را  روی شما خالی می کنند.

به خودتان نگیرید. فقط لبخند بزنید، دست تکان دهید، برایشان آرزوی خیر کنید، و بروید. آشغال های آنها را نگیرید و پخش کنید به افراد دیگری در سرکار، در منزل، یا در خیابان ها. افراد موفق اجازه نمی دهند که کامیون های آشغال روزشان را بگیرند و خراب کنند. زندگی خیلی کوتاه است که صبح با تأسف ها از خواب برخیزید، از این رو افرادی را که با شما خوب رفتار می کنند دوست داشته باشید. برای آنهایی که رفتار مناسبی ندارند دعا کنید. در حقیقت زندگی 10% چیزی است که شما می سازید و 90% نحوه برداشت شماست!