شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

کبری پور پیغمبر ( آذر ) : عشق

کلمات کلیدی :

 

♥ عشق را باید آزاد کرد ...

پرنده عجیبی ست ،

نمی نشیند روی بام دل هرکسی 

استاد است !