شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

هری اچ و هریسون جی آر : پدر و پسر

کلمات کلیدی :

 

تبدیل پسر به مرد، وظیفه ی مردان است. از همان ابتدا وظیفه ی پدر است که پسرش را مسئول، مهربان، شجاع، شریف و با آبرو تربیت کند. پسران کوچک با رهنمودها همراه نمی شوند بلکه فقط با عشق بیکران و روح ماجرا جویی همراهی می کنند. سفر به دنیای مردانگی بسیار زودتر از آنچه تصور کنی شروع می شود از همان زمانی که او به پدرش نگاه می کند و با خودش می گوید می خواهم مثل او باشم!


پس در کنارش باش. پدرش باش، نه دوستش، اگر قادر به درک این تفاوت نیستی، باید منتظر گیج شدنش به هنگام تربیت او باشی.قهرمانش باش! به او آموزش بده رازی را حفظ کند! هر شب برایش کتاب بخوان، او عاشق این کار خواهد بود. به او گل کاشتن را آموزش بده، این کار شامل سه چیز است که پسران عاشقش هستند، کثیفی، کندن زمین و شلنگ آب! به او دوچرخه سواری را آموزش بده او احساس آزادی خواهد کرد، خودت در کنارش بدو! به یاد داشته باش قلدری با او تضمین کننده ی تبدیل او به قلدر است!