شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

هنر کوچک سازی

کلمات کلیدی :

 

مردی نزد شیوانا آمد و گفت: در دهکده منزلی دارم با حیاطی بزرگ متاسفانه دیوار ندارد و به جای دیوار از حصار و نرده استفاده کرده ام. بقیه همسایه ها همگی دیوارهای بلندی به دور حیاط خود کشیده اند و در نتیجه کسی نمی تواند داخل منزل آنها را ببیند، اما من به خاطر کمبود سرمایه و پول، تا به حال نتوانسته ام اطراف منزل دیوار بلند بکشم. دراین میان همسایه جنوبی ما هم آدم سالمی نیست و متاسفانه با لباس نامناسب در حیاط منزلش را می رود و دایم به سمت منزل و خانه من نگاه می کند. راهنمایی ام کنید چه کنم؟ شیوانا پرسید: همسایه های سه طرف دیگر چطور آدم هایی هستند؟ مرد جواب داد: آنها کاری به کار کسی ندارند. سرشان به زندگی خودشان گرم است و آدم های خوبی هستند. اما این همسایه جنوبی سالم نیست و حرکات و رفتارهای نامناسبی از خودش نشان می دهد. شیوانا گفت: چقدر پول و سرمایه برای دیوار کشی داری؟ مرد جواب داد: چهار سمت دیوار حیاط را اگر بخواهم با مصالح خوب بسازم، باید پول زیادی داشته باشم، در حالی که پول من فقط برای کشیدن دیوار یک سمت کفایت می کند. شیوانا با تعجب گفت: خوب یا همان پول، دیوار بلندی مقابل سمت همسایه مزاحم بکش. در سال های آینده هم که پول دستت آمد برای سه سمت دیگر دیوار بساز.


مرد با اعتراض گفت: اما تا به حال کسی در دهکده این شکلی دیوار کشی نکرده است و این کار من غیر عادی جلوه می کند؟! در ثانی من معتقدم که آدم وقتی یک کاری انجام می دهد باید یک باره تمام آن را کامل انجام دهد و خودش را راحت کند! شیوانا با لبخند گفت: خوب تو این شکل دیوار کشی را در این دهکده اجرا کن و ان را از این به بعد عادی ساز. در ثانی به خاطر داشته باش که خیلی از کارهای مهمی که ما در زندگی برای انجامش کوتاهی میکنیم به خاطر بزرگ شدن و سنگین سازی بی دلیل کار توسط خودمان است. اگر هنر کوچک سازی کارهای بزرگ را در وجود خودت پرورش دهی، بسیاری از کارهایی که غیرممکن و محال به نظر می رسند و به دلیل انجام ندادنشان مجبور به تحمل عذاب و ناراحتی هستی را می توانی با خرد کردن و کوچک سازی به پایان برسانی. برخیز و برو در کمترین زمان دیوار جنوبی منزلت را بکش و خودت و خانواده ات را از این ناراحتی خلاص کن. بعد به دیوارکشی کل حیاط و هزینه های سنگین آن فکر کن!