شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

دنیا برای خوش آمدن تو نیست!

کلمات کلیدی :

 

شیوانا در مجلسی نشسته بود. شخصی از در وارد شد که با وجود تمیزی و پاکیزگی و خوشرویی چهره زیبا و دلپسندی نداشت. کسی که کنار شیوانا نشسته بود با صدایی که تقریباٌ همه می توانستند بشنوند گفت: من از قیافه این آدم اصلاٌ خوشم نمی آید! نمی دانم خداوند عالم چرا به این قیافه های ناخوش اجازه دنیا آمدن می دهد! من اگر قدرت داشتم نسل این قبیل موجودات را از روی زمین پاک می کردم! با این جمله همه نگاه ها  به سمت شخص تازه وارد برگشت. او مدتی با شرمندگی به جمع خیره شد و بعد بی اختیار از جا بلند شد تا مجلس را ترک کند. شیوانا هم بلافاصله برخاست تا همراه او مجلس را ترک کند! جمعیت ناگهان به خود آمدند و از شیوانا دلیل ترک نابهنگام مجلس را پرسیدند.


شیوانا با ناراحتی به سمت مرد بد زبان برگشت و گفت: در حقیقت دنیا برای خوش آمدن من و تو خلق نشده که بعضی مواقع به خودمان حق بدهیم دیگران را از حضور در آن محروم کنیم. صاحب این دنیا کس دیگری است و من و تو فقط مدت اندکی تماشاچی و فقط تماشاچی آن هستیم. اگر دوست نداری قیافه بعضی ادم ها را ببینی می توانی بلافاصله از جا برخیزی و به جای دیگری بروی یعنی همان کاری که من دارم حالا انجام می دهم. شیوانا این را گفت و به همراه مرد بد قیافه مجلس را ترک کرد!