شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

ولف وندرا چگ : تکلیف شب

کلمات کلیدی :

 

‏مردی با تبر مرد دیگری را به قتل می‌رساند. روی نیمکت متهمان اعلام می‌کند: استاد قصابی است! یک خوک را کشته است! مدرک قصابی صادره ‏از اتحادیه‌ی قصابان را در سه نسخه در اختیار دادگاه ‏می‌گذارد.  زنی در خیابان اسکناس صد مارکی را به پنجاه مارک می‌فروشد! اسکناس جعلی نیست. رهگذران دور زن جمع می‌شوند. پانزده دقیقه بعد باید در مرکز پلیس به سؤالات بسیار سختی جواب بدهد.


موقع خوردن ناهار هیچکس به ضربه‌ای به سر، فکر نمی‌کند. موقع قدم زدن، کسی روی فریاد کمک‌خواهی حساب نمی‌کند. اطو ایجاد نظم می‌کند. در روزنامه آن‌چه را می‌جویند، می‌یابند. وقتی چیزی را که می‌جستند، یافتند، آن چیز به نظرشان وقیحانه می‌آید. دوست دارند از همه بیش‌تر جنایتِ جنسی را وقیحانه بدانند!