شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

ریاض المحبین : محب را جدای از محبوب مپندار!

کلمات کلیدی :

 

 

شخصی اویس قرنی را در کشور یمن دید و گفت: با آنکه حبیب خدا بوی محبت تو را در مدینه استشمام نمود، چطور از فیض حضورش محروم ماندهای؟ فرمود: محب را از محبوب خود جدا مدان، و بُعد ظاهر را حاجب قرب معنوی مپندار. توئی که پیامبر را درک کردی، هیچ میدانی کدام دندان پیامبر شکسته شد؟ گفت: خیر! فرمود: دندان ثنایش شکسته شد. همان روز که دندان پیامبر شکست، دندان ثنای من هم درد گرفت و بیافتاد!


علیک بقلبک