شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

شلدن آلن سیلوراشتاین : پیر مرد و پسر بچه

کلمات کلیدی :

 

پسر کوچولو گفت: گاهی وقت ها قاشق از دستم می افتد. پیرمرد بیچاره گفت: از دست من هم می افتد. پسر کوچولو آهسته گفت: من گاهی شلوارم را خیس می کنم. پیرمرد خندید و گفت: من هم همینطور. پسر کوچولو گفت: من اغلب گریه می کنم. پیرمرد سر تکان داد: من هم همین طور. پسر کوچولو گفت: از همه بدتر بزرگترها به من توجهی ندارند. و گرمای دست چروکیده ای را احساس کرد: می فهمم چه می گویی کوچولو، می فهمم!