شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

عارفی به نام بایزید بسطامی

کلمات کلیدی :

 من چون بحری ژرفم که نه آغازی دارم نه پایانی

کسی از بایزید بسطامی پرسید عرش چیست؟ پاسخ داد: من. گفت: کرسی چیست؟ گفت: من، و به همین سان درباره لوح و قلم چون سئوال کرد جواب داد: من، و اینچنین با پیامبران و فرشتگان اتخاذ هویت کرد و چون سئوال کننده را متعجب دید، توضیح داد: هر آنکس در خدا فانی شود و حقیقت را فراچنگ آورد؛ او خود همه حق خواهد شد. چون او نماینده خدا، خویشتن را در خویش میبیند.


نقل است که شیخ در پس امامی نماز می کرد.  امام گفت: یا شیخ! تو کسبی نمی کنی و چیزی از کسی نمی خواهی. از کجا می خوری؟ شیخ گفت: صبر کن تا نماز قضا کنم! گفت: چرا ؟! ابویزید گفت: نماز از پس کسی که روزی دهنده را نداند روا نبود که گزارند.