شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

کنفوسیوس

کلمات کلیدی :

 

 

مردان فرزانه ۹ خصلت دارند ، روشن دیدن، خوب گوش دادن، خود را از خشم نگاه داشتن، مهربان سخن گفتن، ادب داشتن، هنگام تردید پرسیدن، راستگو بودن، انجام وظیفه کردن ، در عین موفقیت عادل و منصف بودن!