شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

کن کان : داستان کوتاه کچلون

کلمات کلیدی :

 

مردی  زندگیش را با ساختن زنبیل از برگ هاى نخل مى گذراند. روزی که بالاى نخل بلندى نشسته بود و برگ براى ساختن زنبیل مى چید، خوش و خرم به این فکر افتاد که چه خوب بود خدمتکارى داشتم و این کار را برایم انجام مى داد. وقتى این زنبیل را ساختم آن را به بهاى گزافى مى فروشم و بعد آنقدر زنبیل مى سازم تا پول کافى براى داشتن خدمتکاری به دست آورم و اگر هم درست کار نکرد، یک لگد بهش خواهد زد، اینطورى! در حالیکه فراموش کرده بود کجا ایستاده است، یک پایش را بلند کرد و لگد سختى پراند به طورى که تعادلش را از دست داد و از بالاى درخت به پایین افتاد. اما توانست شاخه اى را بچسبد و در همان حال که از دست هایش آویزان بود فریاد کشید: کمک! کمک!


فیلبانى سوار بر فیلش از آن نزدیکى میگذشت. وقتى فریاد کمک را از آسمان شنید سر بلند کرد و دید زنبیل ساز از درخت آویزان شده. زنبیل ساز فریاد کشید: مرا پایین بیاور، در عوض قول مى دهم تا آخر عمر خدمتکارت باشم! فیلبان فورا فیل را به طرف آن درخت راند و روى پشت فیل ایستاد و دستش به پاى زنبیل ساز رسید و توانست آن را بگیرد. در این موقع فیل احساس کرد که فیلبان با پا به پشتش سخت فشار میآورد تا راه بیفتد.

با این خیال به راه افتاد و آنها را در حالیکه زنبیل ساز از شاخه ى درخت و فیلبان از پاى زنبیل ساز آویزان بود به حال خود گذاشت. هر دو مرد فریاد مى کردند: کمک! کمک! اتفاقا چهار مرد کچل از آن نزدیکی میگذشتند و وقتى فریاد کمک را شنیدند، شگفت زده ایستادند. زنبیل ساز و فیلبان فریاد زدند: ما را نجات دهید! در عوض قول مى دهیم که تا آخر عمر خدمتکار شما باشیم!

آن چهار مرد کچل از این که به آسانى میتوانستند دو تا خدمتکار پیدا کنند خوشحال شدند و فریاد زدند: خودتان را نگه دارید!  و بعد دویدند و تور آوردند و گوشه هاى تور را به دور گردن خود بستند و تور را زیر درخت نگه داشتند و فریاد کشیدند: بپرید پایین. شما را خواهیم گرفت. زنبیل ساز دستش را از شاخه ى نخل رها کرد و هر دو درست افتادند وسط تور. ضربه ى سقوط چنان شدید بود که چهار مرد کچل به سوى همدیگر کشیده شدند و سرهاى کچلشان آنچنان به همدیگر خورد که هر چهار تا نقش زمین شدند. زنبیل ساز و فیلبان بدون اینکه اسیبى ببینند به زمین رسیدند و همان موقع پا به فرار گذاشتند و تصمیم گرفتند پس از این مواظب رفتارشان باشند.