شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

خوشه های انگور ارغوانی

کلمات کلیدی :

 

در ایران باستان، شاه جمشید فرزند طهمورث به خوبی و خوشی زندگی می کرد. دارای قصری پرجلال و باشکوه، قلمروی بی حد و مرز و ندیمه هایی زیبا و جذاب بود. بهترین خوراکی ها و نوشیدنی ها، میوه ها و ادویه ها از سراسر جهان برای شاه فراهم می شد. در میان خوراکی ها، خوشه های انگور ارغوانی قرمز رنگ تاک هم دیده می شد. شاه، شربت این انگورها را خیلی دوست داشت و هر روز از این نوشابه گوارا می نوشید تا اینکه روزی دریافت که مزه شربت تغییر کرده است. دستور داد در کوزه شربت را ببندند و آنرا نگهداری کنند تا فرد خاطی پیدا شود.


در همان ایام یکی از ندیمه های شاه که از خواب و خوراک افتاده بود به سردرد سخت و اضطراب دچار شده بود. شاه تمام حکیمان و اطباء را از سراسر کشور فراخواند اما هیچکس نتوانست کمکی کند تا آنجاکه ندیمه تمام توانش را از دست داد و تصمیم گرفت زهر تلخ داخل کوزه سر بسته نگهداری شده در قصر را بخورد تا از آن رنج و بیماری راحت شود. ابتدا قطره ای از آن شربت تلخ را چشید و به یکباره تمام محتویات کاسه را سرکشید. با این وجود نه تنها نمرد بلکه مشکل بی خوابی و اضطرابش برطرف شد و از آن لحظه ندیمه بهبود یافت. وقتی شاه از تاثیر شربت تغییر شکل یافته بر روی ندیمه ی محبوبش، مطلع شد، مقداری از آن را امتحان کرد و برروی آن نام داروی شاهانه  گذاشت!