شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

زیبا تبریزی : صدای دل انگیز زندگی

کلمات کلیدی :

سفره را جمع کردم و در یخچال گذاشتم ولی ناگاه! صدای دلنشین و آهنگینی را شنیدم. به مادرم گفتم : می شنوید؟ گفت : چی؟ گفتم: صدای آهنگی دلنشین می آید. مادر گفت: آنچه می شنوی، قل قل سماور است و صدای گر گر بخاری، صدای باد که شیشه های پنجره را می لرزاند، صدای خش خش کاغذی که خواهرت روی آن می نویسد. صدای شستشوی ظرف های من، صدای باران و عبور ماشین ها در خیابان. گفتم صدای دیگری هم هست، صدای آهنگین شما که داشتید حرف می زدید! پدر گفت: و صدای گوش تیز من، که داشتم به حرف های شما گوش می دادم ! هر سه خندیدیم.

آفرین بر آفریننده