شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

منطق الطیر

کلمات کلیدی :

 

 

مرد عابد در جستجوی حقیقت، سال ها از خلق کناره گرفت و به عبادت حضرت حق مشغول گشت. در خانهاش درخت بزرگی بود از قضا مرغی در آن آشیانه گرفت، با لحن خوش و آواز دلکش خود، سکوت خانه را شکست. عابد تدریجا به ندای او مجذوب شد و به وجودش انس گرفت. حق تعالی به وسیلهی پیامبر آن عهد، به وی پیغام فرستاد که: ای عابد! تو سال ها از عشق ما سوختی و سرانجام مرا به مرغی فروختی و بانگ وی تو را به جدال انداخت!