شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

دیپاک چوپرا : آفرینش فراوانی

کلمات کلیدی :

  

 

روزی روزگاری در سرزمینی دور مرد جوانی به جنگل رفت و به پیشوای روحانی خود گفت: من خواستار حقیقت و ثروتی بیکران هستم تا با آن به دنیا کمک کنم. آیا ممکن است سر آفرینش فراوانی را به من بگویید؟ پیشوای روحانی پاسخ داد: دو الهه در قلب هر انسانی ساکن هست و همه انسان ها عمیقا" به این دو مخلوق برتر عشق می ورزند. اما راز به خصوصی هست که تو باید بدانی و من آن را با تو باز می گویم.


گرچه تو هر دو الهه را دوست داری. اما باید به یکی از آنها توجه بیشتری داشته باشی و آن الهه دانش است که نامش ساراسواتی است. از او تبعیت کن دوستش بدار و به او توجه داشته باش. الهه دیگر لاکشمی است. الهه ی ثروت. وقتی تو به ساراسواتی توجه بیشتری می کنی، لاکشمی به شدت حسادت خواهد ورزید و بیشتر متوجه تو می گردد.

هر چند تو الهه دانش را بیشتر طلب می کنی. الهه ثروت بیشتر تو را می جوید. به هر جا که می روی تو را تعقیب می کند و هرگز تنهایت نمی گذارد. و آنگاه ثروتی که آرزویش را داری برای همیشه از آن تو خواهد شد. قدرت در دانش، اشتیاق و روح و روان است. و این قدرت در درون تو کلید آفرینش فراوانی است. فراوانی تجربه ای است که در آن احتیاجات ما به آسانی رفع شده آرزوهایمان بیدرنگ برآورده می شوند تا در تمام لحظات زندگی احساس شادی، سلامتی، خوشبختی و نشاط کنیم. فراوانی یک واقعیت است وقتی با ماهیت واقعیت آشنا می شویم و در ضمن می دانیم که این واقعیت طبیعت خود ماست در می یابیم که می توانیم همه چیز را بیافرینیم. از ثروت خود به دیگران بدهید. زیرا ثروت از عالم است و به ما تعلق ندارد. بگذار آبها ساکن شوند تا عکس ماه و ستاره ها را در وجود خود ببینی!

یک خردمند بزرگ هندی گفته است: شما همان جایی هستید که توجه تان شما را به آنجا می برد در واقع شما توجه خود هستید. اگر توجه شما گسیخته باشد شما گسیخته هستید. وقتی توجه شما در گذشته است، شما در گذشته هستید. وقتی توجه شما در زمان حال است، شما در حضور خدا هستید و خدا در شما حاضر. تنها بر زمان حال و بر آنچه انجام می دهید بیندیشید.حضور خدا در همه جا هست. کافیست آگاهانه و با توجه خود آن را در آغوش بکشید.