شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

امثال و حکم دهخدا

کلمات کلیدی :

 

کاروانی از شهری که به ترسویی مشهورند به حاکم شکایت بردند که : دو راهزن، کاروان صد نفری ما را غارت کردند! حاکم با تعجب پرسید: چگونه صد کس با دو تن برنیامده اند؟! یکی از آنان در پاسخ گفت: آن ها دو نفر بودند همراه، ما صد نفر بودیم تنها!