شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

مهم ترین معیار انسان

کلمات کلیدی :

 

اگر زن یا مرد دارای اخلاق باشند پس مساوی هستند با عدد یک. اگر دارای زیبایی هم باشند پس یک صفر جلوی عدد یک میگذاریم . اگر ثروت هم داشته باشند صفر دیگری را در جلوی عدد قبلی اضافه می کنیم . اگر دارای علم هم باشند پس باز هم صفر دیگری را در جلوی عدد قبلی اضافه می کنیم . اگر دارای اصل و نسب هم باشند پس همچنان صفر دیگری را در جلوی عدد قبلی اضافه می کنیم . ولی اگر زمانی عدد یک، اخلاق از بین رفت چیزی به جز صفر باقی نمی ماند و صفر هم به تنهایی هیچ است ! پس انسان بدون اخلاق هیچ ارزشی نخواهد داشت. اگر اخلاق نباشد انسان خدای زیبایی، ثروت، علم، اصل و نسب هم که باشد هیچ نیست!