شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

مداد سفید

کلمات کلیدی :

 روز مداد مبارک

همه ی مداد رنگی ها مشغول بودند به جز مداد سفید، هیچ کسی به او کار نمیداد همه می گفتند: تو به هیچ دردی نمی خوری! یک شب که مداد رنگی ها توی سیاهی کاغذ گم شده بودند مداد سفید تا صبح کار کرد. ماه کشید، مهتاب کشید و آنقدر ستاره کشید که کوچک و کوچک و کوچک تر شد. صبح توی جعبه ی مداد رنگی جای خالی او با هیچ رنگی پر نشد!