شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

روز مرد یا پدر

کلمات کلیدی :

انیمیشن مرد کاغذی! اینجا

تقدیم به تمام پدران مهربونی که در برابر تقاضاهای جورواجور فرزندانشان، ندارم به لبخند حزینشان طعنه زد  و نمیتوانم هرگز بر لبشان نقش نبست.


به دنبال همراه اوّل نیستم! این روزها اول راه، همه همراهند ... باید به دنبال همراه آخر گشت. استادى کهن از چین مى گوید: اگر انسانى نادرست بخواهد از راهکارهاى کارآمد بهره گیرد، در این صورت، این راهکارها به گونه اى نامناسب عمل خواهند کرد! این گفته که بیش از حد واقعیت دارد، در تقابلى خشن با باورهاى ما قرار دارد. در واقع، همه چیز، به انسان بستگى دارد و تنها بخشى ناچیز از آن و یا نزدیک به هیچ چیز، مربوط به روش است. روش تنها یک مسیر است و بس، مسیرى ساده که به وسیله انسان در پیش گرفته شده است. روش یا شیوه اى که انسان بر طبق آن عمل مى کند بیانگر حقیقت ماهیت اوست.