شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

ماکسول مالتز : وقتی باور داری که می توانی حتما می توانی

کلمات کلیدی :

 

 جذب ناخودآگاه!

شما همانید که خواسته اید! آدمی ساخته افکار خویش است، فردا همان خواهد شد که آنروز به آن می اندیشد. شما در این دنیا به هر چیزی که بیشتر فکر و نگاه می کنید، در ناخودآگاه شما ثبت می شود و بعدها در قالب واقعیت بروز می کند. در واقع شما در حال جذب آنها هستید. پس سعی کنید همسو شوید!


خواستن توانستن است!

اگر خواستار ثروت هستید، رفتار خود را مانند ثروتمندان تغییر دهید. اگر خواستار عشق هستید، عاشقانه رفتار کنید و رفتار خود را با آنچه که می خواهید هماهنگ کنید. تضادهای موجود در شخصیتتان را با روشن کردن اهدافتان برطرف کنید. انسان باید در جهت هر آنچه که میخواهد، گام هماهنگ بردارد. اگر چیزی که شما میخواهید دقیقا روبروی شما قرار دارد تا ابد هم که کج بروید به آن نمی رسید. شما در این دنیا به هر چیزی که بیشتر فکر و نگاه می کنید، در ناخودآگاه شما ثبت می شود و بعدها در قالب واقعیت بروز می کند. در واقع شما در حال جذب آنها هستید.

همانطور که می بینید، ضمیر ناخودآگاه به مراتب قوی تر از ضمیر خودآگاه است. ذهن خود را به صورت کوه یخ تصور کنید. بخشی از کوه یخ که بیرون از آب است و شما می توانید آن را ببینید همان ضمیر خودآگاه شماست، که فقط یک ششم از گنجایش واقعی ذهن شما را به نمایش می گذارد و بخش زیر آب ( آن پنج ششم دیگر) ذهن نا خودآگاه شماست.

حضرت عیسی مسیح می فرمایند: و هرآنچه با ایمان به دعا طلب کنید خواهید یافت.