شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

امیر مولایی : افصح المتکلمین

کلمات کلیدی :

 

اشعار نغز، بیان فصیح و بدیع، نحوه روایت دور از تکلف و پر از حلاوت سعدی چنان با محاورات روزمره پارسی زبانان در آمیخته که به قولی زبانی که امروز بدان سخن می گوییم زبانی است که 7 قرن پیش از سعدی آموختیم. نقش و تاثیر سعدی بیش از هر شاعر دیگری در زبان فارسی معاصر هیداست. بخش مهمی از این تاثیر به میانجی تصحیحات، تحقیقات و تالیفاتی است که در حوزه سعدی پژوهی انجام گرفته است.


توانگری بخیل را پسری رنجور بود. نیکخواهان گفتندش مصلحت آن است که ختم قرآن کنی از بهر وی با بذل قربانی. لختی به اندیشه فرورفت و گفت: مصحف مهجور اولی تر است که گله دور. صاحبدلی بشنید و گفت: ختمش به علت آن اختیار آمد که قرآن بر سر زبان است و زر در میان جان. دریغا گردن طاعت نهادن. گرش همراه بودی دست دادن. به دیناری چو خر در گل بمانند. ور الحمدی بخواهی صد بخوانند.