شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

خرقه ی عارفی به نام جنید

کلمات کلیدی :

 

جنید رحمت و درود بر او، عارفی معتدل بود، در زمرهی علما و فقها، حتی لباس اهل تصوف به تن نمیکرد! به او گفتند: به خاطر یاران هم که هست، خرقه ولباس اهل تصوف بپوشید! گفت: اگر میدانستم از لباس کاری ساخته است، از آهن گداخته جامه میساختم، اما ندای حقیقت این است که از خرقه کاری ساخته نیست. خرقه، آتش دل است!