شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

ژاکوب ریس : چیزی بیشتر از هیچ چیز

کلمات کلیدی :

 

 

روزی گربه ای از جغد پیری درباره وزن دانه ی برف سوال می کند. جغد جواب داد: وزنش چیزی بیشتر از هیچ چیز است! جغد در ادامه می گوید: روزی به هنگام بارش برف روی شاخه ای از صنوبر نشسته بودم و در حال استراحت دانه های برف را که یک به یک روی شاخه می نشستند، می شمردم. به رقم دقیق 3.471.952 که رسیدم دانه برف دیگری روی شاخه نشست و ترق ... شاخه درخت ناگهان شکست و من و برف هایی که روی شاخه بودیم در هوا معلق شدیم و بر زمین افتادیم.


آره عزیزم، وزن یک دانه برف، چیزی بیشتر از هیچ چیز است! به سنگتراش نگاه کنید که روی سنگ ضربه میزند. شاید صد بار ضربه ها روی سنگ فرود بیاید، بدون اینکه حاصلی داشته باشد، اما در ضربه صد و یکمی نصف میشود در حقیقت این اخرین ضربه نیست که سنگ را دو نیم میکند، بلکه این امر نتیجه تلاشی است که از ابتدا صورت میگیرد.