شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

جلال آل احمد : خسی در میقات

کلمات کلیدی :

هر چه دقیق‌تر که توانستم در خود نگریستم تا سپیده دمید. و دیدم که تنها خسی است و به میقات آمده است و نه کسی و به میعادی. و دیدم که وقت ‌ابدیت است، یعنی اقیانوس زمان. و میقات در هر لحظه‌ای. و هر جا. و تنها با خویش. چرا که میعاد جای دیدار توست با دیگری. اما میقات زمان همان دیدار است و تنها با خویشتن.


و دانستم که آن زندیق دیگر میهنه‌ای یا بسطامی چه خوش گفت وقتی به آن زائر خانه خدا در دروازه نیشابور گفت: کیسه‌های پول را بگذار و به دور من طواف کن و برگرد. و دیدم که سفر وسیله دیگری است برای خود را شناختن. این که خود را در آزمایشگاه اقلیم‌های مختلف به ابزار واقعه‌ها و برخوردها سنجیدن و حدودش را به دست آوردن که چه تنگ است و چه حقیر و چه پوچ و هیچ. و هر چه دقیق‌تر که توانستم در خود نگریستم تا سپیده دمید. و دیدم که تنها خسی است و به میقات آمده است و نه کسی و به میعادی. و دیدم که وقت ‌ابدیت است، یعنی اقیانوس زمان. و میقات در هر لحظه‌ای. و هر جا!