شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

چارلز فیلمور : توانگری

کلمات کلیدی :

 

به من بگویید درباره ی خودتان و همسایه هایتان چه نظری دارید تا دقیقا به شما بگویم که تندرستی تان در چه حد و وضع مالی و هماهنگی زندگیتان چگونه است. اگر به انسانها عشق نمی ورزید و اعتماد ندارید، به خدا نیز نمی توانید عشق بورزید یا اعتماد کنید.


اندیشه ی عشق و نفرت نمی تواند در ذهنتان وجود داشته باشد. پس هرگاه به یکی از آنها سرگرم باشید قطعا دیگری غایب است. به دیگران اعتماد کنید و اقتدار ناشی از آن عمل را صرف توکل به خدا کنید. این کار سرشار از جادوست : معجزه ها و شگفتی ها می آفریند. محبت و اعتماد، نیروهای پویا و زنده اند. همانطور که اندیشه ی قرض، بدهکاری می آفریند. قسمت کردن آنچه دارید با دیگران آغاز افزایش مالی است!