شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

داستان غم

کلمات کلیدی :

 

بسیاری از مردم مانند واگن های قطارند. آنها با اراده خود نمی توانند کاری را انجام دهند، باید به کار کشانده شوند. فقط عده کمی مانند لکوموتیو هستند که هم قادرند با اراده و اختیار خود کار کنند و هم دیگران را به کار وادار نمایند.


زندگی برای ایشان مثل پیانو است، دکمه های سیاه برای غم ها و دکمه های سفید برای شادیها است! زمانی میتوان آهنگ زیبایی نواخت که دکمه های سفید و سیاه را با هم فشار دهید . تعدادی از آنها از خدا پرسیدند: خدایا تو که بشر را اینقدر دوست داری چرا غم آفریدی!؟ و خدا گفت: غم را به خاطر خودم آفریدم چون مخلوقه من تا غمگین نباشد به یاد خالقش نمی افتد!