شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

پرنتیس مالفورد : تخیل

کلمات کلیدی :

 

کسی که ذهنش را روی قسمت تاریک زندگی متمرکز کرده است، کسی که بارها بد شانسی و بدبختی و سرخوردگی های گذشته اش را تکرار کرده است در واقع دارد برای وقوع این بد شانسی ها و سرخوردگی ها در آینده نیز دعا می کند! اگر تو هیچ چیز جزء بد بختی در آینده نبینی، داری برای وقوع آن دعا می کنی و مطمئناً به آن خواهی رسید!


در حقیقت اگر فکر کنی که می توانی، به یقین میتوانی. اندیشه تو، من حقیقی تو، وجود حقیقی توست. در طبیعت، در عناصر، در انسان و برون از او، فرصت هایی افزون و افزون تر پیش روست. آنها با همان شتاب که می بینی، سوی تو می آیند. باید بدانی که چگونه این نیروهای شناور در طبیعت و خود را به کار می گیری، ممکن ها و معجزه ها، معنایی یکسان دارند!