شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

ناصر انقطاع : هفت سین عید نوروز

کلمات کلیدی :

  

 

هفت سین های نوروزی سرسری برگزیده نشده اند. سیر نماد اهورامزدا. سبزه فرشته اردیبهشت و نماد آبهای پاک. سیب فرشته سپندارمذ فرشته زن، نماد بارداری و پرستاری. سنجد فرشته خورداد نماد دلبستگی و عشق، سرکه فرشته امرداد نماد جاودانگی، شکیبایی و عمر. سمنو فرشته شهریور نماد خواربار، فزاوانی و برکت و در آخر سماغ فرشته بهمن نماد باران و رنگ طلوع آفتاب است.


سیر، سبزه، سیب، سنجد، سرکه، سمنو و سماغ از واژه های ترکیبی ساخته نشده اند، نام اینها پارسی است، با بند واژه سین آغاز می شود، دارای ریشه گیاهی و خوردنی است. اما سنبل و سکه تازی است. در بیست میلیون واژه های پارسی نمی توان هشتمی را برای هفت سین های نوروزی با ویژکی های فوق پیدا کرد!