شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

سقراط : خوش آمد گویی

کلمات کلیدی :

  

 

گفته می شود که بیشتر اوقات سقراط جلوی دروازه شهر آتن می نشست و به غریبه ها خوشامد می گفت.  روزی غریبه ای نزد او رسید و گفت: من می خواهم در شهر شما ساکن شوم. اینجا چگونه مردمی دارد؟


سقراط پرسید: در زادگاه تو چه جور آدم هایی زندگی می کنند. مرد غریبه گفت: مردم چندان خوبی نیستند. دروغ می گویند، حقه می زنند و دزدی می کنند. به همین خاطر است که آنجا را ترک کرده ام. سقراط خردمند می گوید: مردم اینجا هم همانگونه اند. اگر جای تو بودم به جستجویم ادامه می دادم. چندی بعد غریبه دیگری به سراغ سقراط می آید و درباره مردم آن سوال می کند. سقراط دوباره پرسید: آدم های شهر خودت چه جور آدم هایی هستند؟ غریبه پاسخ داد: فوق العاده اند به هم کمک می کنند و راستگو و پر کارند. چون می خواستم بقیه دنیا را ببینم ترک وطن کردم. سقراط اندیشمند پاسخ داد: اینجا هم همینطور است. چرا وارد شهر نمی شوی؟ مطمئن باش این شهر همان جایی است که تصورش را می کنی؟!