شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

آیا شما هم نیمکت دارید؟

کلمات کلیدی :

 

روزی لویی شانزدهم در محوطه ی کاخ خود، مشغول قدم زدن بود که سربازی را کنار نیمکتی در حال نگهبانی دید ؛از او پرسید تو برای چه اینجا قدم میزنی و از چه نگهبانی میدهید؟ سرباز جواب داد: قربان مرا افسر گارد اینجا گذاشته و به من گفته خوب مراقب باشم! لویی، افسر گارد را صدا زد و پرسید این سرباز چرا این جاست؟!


افسر گفت: قربان افسر قبلی نقشه ی قرار گرفتن سرباز ها سر پست ها را به من داده، من هم به همان روال کار را ادامه دادم! مادر لویی شانزدهم او را صدا زد و گفت من علت را میدانم، زمانی که تو 3سالت بود این نیمکت را رنگ زده بودند و پدرت به افسر گارد گفت: نگهبانی را اینجا بگذارند تا تو روی نیمکت ننشینی و لباست رنگی نشود! از آن روز 41 سال میگذرد و هنوز روزانه سربازی اینجا قدم میزند!

آیا شما هم این نیمکت را در روان خود، خانواده و جامعه مشاهده میکنید؟