شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

کوروش : ثروت من در دست مردم!

کلمات کلیدی :

 

زمانی کزروس به کورش بزرگ گفت: چرا از غنیمت های جنگی چیزی را برای خود برنمی داری و همه را به سربازانت می بخشی؟ کورش گفت: اگر غنیمت های جنگی را نمی بخشیدیم الان دارایی من چقدر بود؟!  کزروس عددی را با معیار آن زمان بیان کرد. کوروش یکی از سربازانش را صدا زد و گفت برو به مردم بگو برای امری به مقداری پول و طلا نیاز داریم. سرباز در بین مردم جار زد و سخن کوروش را به گوش همه رسانید.


مردم هرچه در توان داشتند برای کوروش فرستادند. وقتی که مالهای گرد آوری شده را حساب کردند، از آنچه کزروس انتظار داشت بسیار بیشتر بود. کوروش رو به کزروس کرد و گفت: ثروت من اینجاست. اگر آنها را پیش خود نگه داشته بودم، همیشه باید نگران آنها بودم. زمانی که ثروت در اختیار توست و مردم از آن بی بهره اند مثل این می ماند که تو نگهبان پولهایی هستی که مبادا کسی آن را ببرد.