شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

ویکتور هوگو : آرزو هایی برای تو

کلمات کلیدی :

شب آرزو ها 

اول از همه برایت آرزو می کنم که عاشق شوی و اگر هستی کسی هم به تو عشق بورزد و اگر اینگونه نیست تنهاییت کوتاه باشد و پس از تنهاییت، نفرت از کسی نیابی. آرزومندم که اینگونه پیش نیاید اما اگر پیش آمد، بدانی چگونه به دور از ناامیدی زندگی کنی. برایت همچنان آرزو دارم دوستانی داشته باشی، از جمله دوستان بد و ناپایدار! برخی نادوست و برخی دوستدار که دست کم یکی در میانشان بی تردید مورد اعتمادت باشد و چون زندگی بدین گونه است، برایت آرزو مندم که دشمن نیز داشته باشی نه کم و نه زیاد، درست به اندازه، تا گاهی باورهایت را مورد پرسش قرار دهند، دست کم یکی از آنها اعتراضش را به حقیقت بازگو کند! تا زیاده به خود غره نشوی و نیز آرزو مندم مفید و پر فایده باشی، نه خیلی غیر ضروری تا در لحظات سخت وقتی دیگر چیزی باقی نمانده است، همین مفید بودن کافی باشد تا تو را سر پا نگاه دارد.


همچنین برایت آرزومندم صبور باشی، نه با کسانی که اشتباهات کوچک مرتکب می شوند چون این کار ساده ای است، بلکه با کسانی که اشتباهات بزرگ و جبران ناپذیر انجام می دهند و با کاربرد درست صبوریت برای دیگران نمونه شوی. امیدوارم اگر جوان هستی، خیلی به تعجیل، رسیده نشوی و اگر رسیده ای، به جوان نمائی، اصرار نورزی و اگر پیری، تسلیم نا امیدی نشوی، چرا که هر سنی خوشی و ناخوشی و داستان خودش را دارد و لازم است، بگذاریم در ما جریان یابد. امیدوارم سگی را نوازش کنی، به پرنده ای دانه دهی و به آواز یک سهره گوش کنی، وقتی که آوای سحرگاهیش را سر میدهد، از این طریق، احساس زیبایی خواهی یافت به رایگان!

امیدوارم که دانه ای هم بر خاک بفشانی، هر چند خرد بوده باشد با روییدنش همراه شوی، تا دریابی چقدر زندگی در درخت وجود دارد. امیدوارم پول داشته باشی، زیرا به آن نیازمندی و سالی یکبار پولت را جلو رویت بگذاری و بگویی: این مال من است! فقط برای اینکه روشن کنی کدامتان ارباب دیگری است! و در پایان اگر مرد باشی، آرزومندم زن خوبی داشته باشی و اگر زنی شوهر خوبی داشته باشی، که اگر فردا خسته باشید  یا پس فردا شادمان آغازید، باز هم نه از افسانه، از عشق حرف برانید تا از نو برویید. اگر همه اینها که گفتم برایت فراهم شد، دیگر چیزی ندارم برایت آرزو کنم!