شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

کائنات

کلمات کلیدی :

این جهان کوه است و فعل ما ندا      سوى ما آید نداها را صدا

کائنات شما را مجازات نمیکند؛ برکت هم نمیبخشد؛ کنترل هم نمیکند. کائنات تنها به آن ارتعاشى که از جانب شما ارسال میشود پاسخ میدهد. شاد بیاندیشى، شادمانى نصیبت میشود. منفى بیاندیشى، آنچه نصیبت میشود منفی ست. هر سیگنالی که از تو به بیرون ارسال شود مثل بازگشت صدا به سویت باز میگردد.