شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

چه کسی مرا آفرید؟

کلمات کلیدی :

نایت اسکین

 

شخصی از دختر بچه ای پرسید: میدانی تو را که آفریده؟ دختر لحظه ای به فکر فرو رفت ،سپس رو به صورت آن شخص نگریست و گفت: البته که میدانم .خداوند! خداوند بخشی از مرا آفریده است! مرد پرسید: منظورت از بخشی از من چیست!؟ دخترک پاسخ داد: خداوند مرا کوچک آفرید و بقیه ام را، بر عهده ی من گذارد. به نظر من انسان دو خالق دارد: خداوند و خودش . خداوند خالق بالقوه آدمی است، باید استعدادها و توانمدیها و جنبه ها و واقعیت های وجود خود را از مرحله بالفعل در آورد و خلق نمود!