شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

ابو علی سینا : رساله فی العشق

کلمات کلیدی :

پس ز حق امر آید از اقلیمِ نور     که بگوییدش که ای بطّال عُور

ذوالنون مصری گوید: در بادیه کنیزکی دیدم. گفتم: جان و تن من به تو مشغولست. گفت: اگر چنین است جان و تن من به تو مبذولست (بخشیده شده). پس خواست مرا بیازماید، گفت: چرا به جاریۀ (زنِ جوان) دیگر که از من بهتر است نمی نگری؟ گفتم: کجاست؟ گفت: در پیِ تو. روی باز پس کردم، طپانچه ای (سیلی) مرا زد و گفت: ای بطّال! (عَلاف) تو را بدیدم گمان بردم که زاهدی، و چون نزدیک من آمدی دانستم که عاشقی، اکنون پیدا شد که نه زاهدی و نه عاشقی!


عارف بر آن است که حقیقت اشیاء را آنچنان که هست ادراک نماید و هستی را با دیده عقلی بنگرد اما فیلسوف می کوشد با ریاضیات، مجاهدات روحانی و تفضلات، حضرت احدیت را از ورای مراتب و تعمینات دریافت کرده خویش،‌ کنه هستی را با حقیقت نوری و دیده دل به تماشا بنشیند.

عبادت و بندگی به درگاه معبود بدون شناخت میسر نخواهد بود. چون ظاهر انسان مرکب از اعضاء و جوارح و به بیان دیگر از ماده و صورت است و ماده نیز از عناصر اربعه تشکیل شده است، از این رو شارع مقدس در تشریع نماز یا اعمال نیایش، آن را مرکب از قیام و رکوع و سجود قرار داده تا ظاهر نماز مطابق با ظاهر انسان باشد.

چون انسان دارای شریف ترین ارواح است و این ارواح و افعال، رو به عالم اعلی دارد، میلی به عالم پایین ندارند، داستان خوردن و آشامیدن در شان او نیست بلکه کار او انتظار، کشف حقایق و رویت آن حقایق با حدس و ذهن پاک، برای درک معانی دقیق است. روح انسان، اعضای بدنی وی و قوای او تماما، ساجد و مطیع احکام خداوند می باشد.

از سوی دیگر انسان حامل نفس ناطقه، برتر از نفوس نباتی و حیوانی است. از این رو باید نیایش وی خطاب به خداوند و نیایشی حقیقی باشد. نمازی که در عین پایبندی بتواند کمال بندگی و عبودیت را بجای آورد و در آن مشاهده حق تعالی با قلب صاف و نفس مجرد امکان پذیر شود تا انسان بتواند دل را از هر گونه آرزو پاک کند.