شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

خوشحالم شما در خط تیره من هستید!

کلمات کلیدی :

 

من از مردی می گویم که عهده دار شده بود در مراسم تدفین دوستی سخن بگوید. او به تاریخ های روی سنگ مزار اشاره کرد از آغاز تا پایان. یادآور شد که اولی تاریخ زاد روز وی است و اشکریزان از تاریخ بعدی سخن گفت، اما او گفت: آنچه بیش از همه اهمیت دارد، خط تیره ی بین آن دو تاریخ است. زیرا این خط تیره تمام مدت زمانی را نشان می دهد که او بر روی زمین می زیست و اکنون فقط کسانی که به او عشق می ورزیدند می دانند که ارزش این خط کوچک برای چیست. زیرا اهمیتی ندارد، که دارایی ما چیست، آنچه اهمیت دارد این است که چگونه زندگی کنیم و چگونه عشق ورزیم و چگونه خط تیره ی خود را صرف کنیم!